گزارش برگزاری کارگاه طرح درس

کارگاه روش تدوین طرح درس در تاریخ 4/11/94 با حضور 362  نفر از اعضای هیات علمی علوم پزشکی در سراسر کشور با موفقیت برگزار شد.گواهی شرکت کنندگان در این کارگاه به تدریج جهت واحدهای دانشگاهی ارسال می گردد.فایل ضبط شده کارگاه در آدرس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برای ثبت نام کنندگان قابل دسترسی می باشد.