برگزاری کارگاه آموزشی طرح درس به صورت الکترونیکی (مجازی) برای کلیه اعضای هیأت علمی سراسر کشور 4 بهمن 94

 

برگزاری کارگاه آموزشی طرح درس به صورت الکترونیکی (مجازی) برای کلیه اعضای هیأت علمی سراسر کشور 4 بهمن 94

راه‌اندازی وب سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

وب‌سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی