2019 Oct 24 Thu | چهارشنبه, 01 آبان 1398

University

واحد ارزشیابی

کمیته ارزشیابی

     ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی هستند. ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقاء اثربخشی برنامه می‌باشد و یکی ازجنبه‌های مهم در فرایند فعالیت‌های آموزشی است و این امکان را فراهم می‌سازد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها در ایجاد تحول و اصلاح گردش کارها، گام‌های مناسب برداشته شود. متخصصان ارزشیابی مراکز توسعه آموزش ضمن معرفی شیوه‌ها و روش‌های مناسب برای ارزیابی دانشجو، استاد و برنامه در طراحی و اجرای ارزیابی برنامه‌ها و همچنین در زمینه‌ی تهیه و معتبرسازی آزمون‌ها و ارزیابی‌های تشخیصی و اطلاع رسانی فعالیت می‌کنند.

 

اهداف کمیته ارزشیابی (EDC)

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه استفاده از روشهاي نوين ارزشيابي دانشجویان

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجويان

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه تجزيه وتحليل آزمونهاي برگزار شده توسط اساتيد

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسي نتايج آزمون‌ها به اساتيد، مديران گروه‌ها و متوليان آموزش

-       مشارکت در تدوین، بازنگری و اجرای فرم‌هاي مختلف براي استفاده از نظرات دانشجو، مديرگروه، مافوق، همكار و خود فرد در برنامه ارزشيابي استاد

-       نظارت بر ایجاد سيستم ارزشيابي اساتيد بصورت الكترونيكي

-       نظارت بر سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد بصورت الكترونيكي

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشي بر اساس نتايج ارزشيابي اساتيد

-       مشاركت و همكاري با گروههاي آموزشي در انجام ارزيابي دروني

-       نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی واحدهای دانشگاهی

-       ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی

 

 

 

 

برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی(EDO)

 

     وظایف کمیته های ارزشیابی در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشكيل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

-       تدوین و اجرای کامل برنامه آمادگي اساتيد جهت بكارگيري روشهاي نوين ارزيابي دانشجو

-       تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجويان

-       تدوین و اجرای برنامه تجزيه وتحليل آزمونهاي برگزار شده توسط اساتيد

-       تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسي نتايج آزمونها به اساتيد ، مديران گروهها و متوليان آموزش

-       تدوین ، بازنگری و اجرای فرم هاي مختلف براي استفاده از نظرات دانشجو، مديرگروه ، مافوق ، همكار و خود فرد در برنامه ارزشيابي استاد

-       ایجاد سيستم ارزشيابي اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروههای آموزشی

-       ایجاد سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروههای آموزشی

-       تدوین و اجرای برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشي بر اساس نتايج ارزشيابي اساتيد در تمام گروه‌های آموزشی

-       راهنمایی و همکاری با تمام گروههاي آموزشي در انجام ارزيابي دروني

-       همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ارزشیابی بیرونی سایر واحدهای دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفاتر محترمEDO   موظفند شاخص‌های مورد نظر را کسب نموده و تا اول بهمن 1394 گزارش آن را به دفتر EDC ارسال نمایند.

 

 

شاخص/ شاخص های دستیابی

 

 

آذر ماه 1394

دی ماه 1394

بهمن ماه 1394

 

اجرای بسته ارزشیابی اساتید

50%

100%

گزارش نهایی

 

ایجاد سيستم ارزشيابي اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروه‌های آموزش

50%

100%

گزارش نهایی

 

ایجاد سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروه‌های آموزشی

50%

100%

گزارش نهایی