2018 Nov 16 Fri | جمعه, 25 آبان 1397

University

واحد ارزشیابی

کمیته ارزشیابی

     ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی هستند. ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقاء اثربخشی برنامه می‌باشد و یکی ازجنبه‌های مهم در فرایند فعالیت‌های آموزشی است و این امکان را فراهم می‌سازد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها در ایجاد تحول و اصلاح گردش کارها، گام‌های مناسب برداشته شود. متخصصان ارزشیابی مراکز توسعه آموزش ضمن معرفی شیوه‌ها و روش‌های مناسب برای ارزیابی دانشجو، استاد و برنامه در طراحی و اجرای ارزیابی برنامه‌ها و همچنین در زمینه‌ی تهیه و معتبرسازی آزمون‌ها و ارزیابی‌های تشخیصی و اطلاع رسانی فعالیت می‌کنند.

 

اهداف کمیته ارزشیابی (EDC)

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه استفاده از روشهاي نوين ارزشيابي دانشجویان

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجويان

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه تجزيه وتحليل آزمونهاي برگزار شده توسط اساتيد

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسي نتايج آزمون‌ها به اساتيد، مديران گروه‌ها و متوليان آموزش

-       مشارکت در تدوین، بازنگری و اجرای فرم‌هاي مختلف براي استفاده از نظرات دانشجو، مديرگروه، مافوق، همكار و خود فرد در برنامه ارزشيابي استاد

-       نظارت بر ایجاد سيستم ارزشيابي اساتيد بصورت الكترونيكي

-       نظارت بر سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد بصورت الكترونيكي

-       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشي بر اساس نتايج ارزشيابي اساتيد

-       مشاركت و همكاري با گروههاي آموزشي در انجام ارزيابي دروني

-       نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی واحدهای دانشگاهی

-       ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی

 

 

 

 

برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی(EDO)

 

     وظایف کمیته های ارزشیابی در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشكيل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

-       تدوین و اجرای کامل برنامه آمادگي اساتيد جهت بكارگيري روشهاي نوين ارزيابي دانشجو

-       تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجويان

-       تدوین و اجرای برنامه تجزيه وتحليل آزمونهاي برگزار شده توسط اساتيد

-       تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسي نتايج آزمونها به اساتيد ، مديران گروهها و متوليان آموزش

-       تدوین ، بازنگری و اجرای فرم هاي مختلف براي استفاده از نظرات دانشجو، مديرگروه ، مافوق ، همكار و خود فرد در برنامه ارزشيابي استاد

-       ایجاد سيستم ارزشيابي اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروههای آموزشی

-       ایجاد سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروههای آموزشی

-       تدوین و اجرای برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشي بر اساس نتايج ارزشيابي اساتيد در تمام گروه‌های آموزشی

-       راهنمایی و همکاری با تمام گروههاي آموزشي در انجام ارزيابي دروني

-       همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ارزشیابی بیرونی سایر واحدهای دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفاتر محترمEDO   موظفند شاخص‌های مورد نظر را کسب نموده و تا اول بهمن 1394 گزارش آن را به دفتر EDC ارسال نمایند.

 

 

شاخص/ شاخص های دستیابی

 

 

آذر ماه 1394

دی ماه 1394

بهمن ماه 1394

 

اجرای بسته ارزشیابی اساتید

50%

100%

گزارش نهایی

 

ایجاد سيستم ارزشيابي اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروه‌های آموزش

50%

100%

گزارش نهایی

 

ایجاد سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروه‌های آموزشی

50%

100%

گزارش نهایی

 
 

 


- هدف اصلي از ارزشيابي دروني ارتقاء‌ كيفيت است و اين مهم از طريق فرايندي انجام  مي شودكه منجر به قضاوت يا توصيه ها و پيشنهاداتي در خصوص كيفيت آموزش در گروه مربوطه ميگردد . ماهيت اين ارزشيابي ها كيفي است.

2-ارزش اعتباربخشی به بعد بازرسی و نظارتی آن محدود نمی شود. بلکه تجربه سیستم های اعتباربخشی نشان دهنده این واقعیت است که فعالیت این ساختارها منجر به راه اندازی و تقویت ارزشیابی درونی در موسسات آموزشی و در نتیجه تلاشی درون زاد برای ارتقای کیفیت می شود. ارزشیابی درونی که در قالب فرایند اعتبار بخشی انجام می شود، منجر به کشف نکات بسیار مهمی می گردد. در واقع ارزشیابی درونی و بیرونی در قالب یک ساختار اعتباربخشی، سبب می شوند این ساختارها از محسنات هر دو روش بهره مند شوند.

به‌ عقيده‌ مينتزبرگ‌ (1983) تغييرات‌ در نهادهاي‌ بوركراسي‌ تخصصي‌ ماننددانشگاهها به‌ وسيله‌ روسا و مديران‌ جديد، كه‌ با ورود خود اصلاحات‌ دامنه‌داري‌ را نويد مي‌دهند، انجام‌ نمي‌شود.همچنين‌ ساختار تكنوكراسي‌ دولتي‌ نيز نمي‌تواند تغييرات‌ موردنظر را در نظام‌ دانشگاهي‌ ايجاد كند. بلكه‌ تغييرات‌ دردانشگاهها از طريق‌ تغييرات‌ تدريجي‌ در نگرش‌ و طرز تلقي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ ميسر خواهدبود بنابراين‌، بايد شيوه‌اي‌ ازارزشيابي‌ دانشگاهي‌ را به‌ كار گرفت‌ كه‌ به‌ كمك‌ آن‌ بتوان‌ نظر هيات‌ علمي‌ را نسبت‌ به‌ ارتقاي‌ كيفيت‌ جلب‌ كرد و همكاري‌آنان‌ را در اين‌ امر ميسر ساخت‌. ارزيابي‌ دروني‌ رويكردي‌ است‌ كه‌ چنين‌ نويدي‌ را مي‌دهد.

      از ارزيابي‌ دروني‌ براي‌ مقاصد زير استفاده‌ شده‌ است‌:

      الف‌ ـ آشكار كردن‌ جنبه‌هاي‌ مختلف‌ (درونداد، فرايند، برونداد و پيامد) كيفيت‌ نظام‌ دانشگاهي‌

      ب‌ ـ ياري‌ دادن‌ به‌ خود ـ تنظيمي‌ امور نظام‌ دانشگاهي‌

      ج‌ ـ بهبود بخشيدن‌ به‌ كيفيت‌ نظام‌ دانشگاهي‌

      د ـ مشاركت‌ دادن‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ در شفاف‌سازي‌ امور دانشگاهي‌، قدرت‌ سپاري‌ به‌ آنان‌ و پاسخگو كردن‌ نظام‌دانشگاهي‌ نسبت‌ به‌ نيازهاي‌ جامعه‌. در انجام‌ ارزيابي‌ دروني‌ مي‌توان‌ مجموعه‌اي‌ از عوامل‌ نظام‌ دانشگاهي‌ را منظور داشت.

 

 

فرايند ارزيابي دروني را مي توان طي 12 گام به اجرا در آورد.اين مراحل به شرح زير مي باشد

1.       آشنايي اعضاء هيات علمي واحد مورد ارزيابي با هدف ، اصول و روش اجراي ارزيابي دروني

2.       تشكيل كميته ارزيابي دروني

3.       تهيه برنامه زمان بندي اجراي ارزيابي دروني

4.       تعيين عوامل ، ملاك ها و نشانگرهاي ارزيابي دروني

5.       تعييت الزامات براي قضاوت درباره كيفيت

6.       مشخص كردن داده هاي مورد نياز براي ارزيابي دروني

7.       انتخاب يا تدوين ابزار اندازه گيري براي گرد آوري داده ها

8.       گرد آوري داده ها

9.       تنظيم و تحليل داده ها و قضاوت درباره كيفيت عوامل مورد ارزيابي

10.   بازنگري و تصريح هدف هاي گروه آموزشي

11.   تدوين گزارش مقدماتي و توزيع آن براي كسب نظر اعضاء هيات علمي گروه آموزشي درباره پيشنهاد براي بهبود كيفيت گروه آموزشي

12.   تدوين گزارش نهايي .