2019 Oct 24 Thu | چهارشنبه, 01 آبان 1398

University

واحد برنامه ریزی درسی

کمیته برنامه ریزی درسی

 

معرفی: کمیته برنامه‌ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه‌ریزی درسی در معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است.

رسالت: توسعه برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور، انطباق برنامه های درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه و انطباق برنامه‌های درسی با وظایف آینده دانشجویان.

 

اهداف کمیته برنامه ریزی درسی (EDCمعاونت پزشکی)

-       مشاركت در تدوين طرح دوره و طرح درس

-       ارزشيابي طرح دوره ها و طرح درس ها

-       مشاركت در بازنگري برنامه هاي آموزشي

-       مشارکت در تدوین برنامه آموزش دانشجويان در مركز مهارتهاي باليني

-       مشارکت در تدوین برنامه آموزش دستياران در مركز مهارتهاي باليني

-       نظارت بر اجراي برنامه هاي پيش بيني شده در مركز مهارتهاي باليني

-       مشاركت در تدوين برنامه آموزش جامعه نگر به دانشجويان علوم پزشكي

-       همكاري در ارتقاي كيفي فيلدهاي آموزش جامعه نگر به دانشجويان علوم پزشكي

-       پايش و ارزشيابي اجراي برنامه هاي آموزش جامعه نگر

 

برنامه عملیاتی کمیته های برنامه ریزی درسی (EDOها)

وظایف کمیته برنامه ریزی درسیدر دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشكيل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

1. مشارکت در برگزاری  کارگاه‌هایی برای آشنایی اساتید و اعضای هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره
2. بازنگری و اصلاح طرح درس‌ها

3.همکاری در طراحی کارگاه‌های مهارتی محوری در راستای برنامه‌ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره
4. ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروه‌های دانشکده های مختلف

5. برگزاری جلسات  حضوری در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگری طرح درس‌ها

6. تدوین و بازنگری لاگ بوک‌ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف

7. تدوين برنامه هاي آموزش جامعه نگر در تمامي رشته ها و مقاطع مرتبط

8. پايش و ارزشيابي کیفی برنامه هاي آموزش جامعه نگر

9.تدوین برنامه آموزش دانشجويان در مركز مهارت‌هاي باليني

10. نظارت بر اجراي برنامه هاي تدوین شده در مركز مهارت‌هاي باليني

 

شاخص/ شاخص های دستیابی

 

 

آذر ماه 1394

دی ماه 1394

بهمن ماه 1394

 

بازنگری و اصلاح طرح درس ها

50%

100%

گزارش نهایی

 

ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروههای دانشکده های مختلف

50%

100%

گزارش نهایی

 

تدوین و بازنگری لاگ بوکها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف

50%

100%

گزارش نهایی

 

 

 

 

چک لیست ارزیابی طرح درس ...................................."

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی             کارشناسی ارشد                       دکتری حرفه ای                        کارشناسی                کاردانی

عنوان درس:

ردیف

اجزا و عناوین طرح درس

خیر

بلی

ناقص

کامل

1

نام و کد درس قید شده است

 

 

 

2

رشته و مقطع تحصیلی لحاظ شده است

 

 

 

3

تعداد و نوع واحد بیان گردیده است

 

 

 

4

دروس پیش نیاز منظور شده است

 

 

 

5

اهداف کلی درس نوشته شده است

 

 

 

6

اهداف اختصاصی نوشته شده است

 

 

 

7

نوع حیطه ها مشخص شده است

 

 

 

8

نوع و چگونگی فعالیت استاد نوشته شده است

 

 

 

9

نوع و چگونگی فعالیت دانشجو در کلاس نوشته شده است

 

 

 

10

تکالیف دانشجویی مشخص شده است

 

 

 

11

شیوه تدریس بیان شده است

 

 

 

12

استفاده از رسانه های کمک آموزشی نوشته شده است

 

 

 

13

رفرنس ( منابع ) مورد استفاده برای دانشجویان قید شده است

 

 

 

14

نحوه ارزیابی دانشجو نوشته شده است

 

 

 

15

تعداد طرح درس های ارائه شده با تعداد واحد مطابقت دارد

 

 

 

16

تطبیق طرح درس ارائه شده با اصول و چهارچوب وزارت

 

 

 

 

 

مسئول ارزشیابی طرح درس:                                                                              تاریخ: