2019 Oct 24 Thu | چهارشنبه, 01 آبان 1398

University

واحد توانمندسازی اساتید

کمیته توانمند سازی اساتید

معرفی: یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت توانمندیهای اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد .

رسالت واهداف

کمیته توانمندسازی اساتید برآن است تا با بهره گیری از پیشرفتهای علمی روز در زمینه فرآیندهای یاددهی و یادگیری، روش های آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا سازد. ایجاد فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر وظایف این گروه خواهد بود.

 

اهداف کمیته توانمندسازی اساتید (EDC)

-نظارت بر تدوین برنامه نيازسنجي آموزشي مشخص براي ارائه كارگاههايآموزش پزشكي

- نظارت بر برگزاري كارگاههاي آموزشي براساس نيازسنجي

- نظارت بر تدوین برنامه اجراي كارگاههاي ضروري آموزش پزشكي نظير برنامه ريزي آموزشي ، روشهاي تدريس و روشهاي ارزيابي دانشجو جهت اساتيد تازه وارد

-نظارت بر تدوین برنامه اجراي كارگاه‌هاي ضروري آموزش پزشكي نظير روشهاي تدريس نوین و روشهاي نوین ارزيابي دانشجو جهت اساتيد با سابقه

-نظارت بر وجود برنامه مدون جهت پيگيري بكارگيري مطالب كارگاهها در محيط هاي آموزشي مرتبط

-نظارت بر وجود برنامه مدون جهت تشویق شركت كليه اعضاي هيات علمي در كارگاههاي ضروري آموزش پزشكي

 

 

برنامه عملیاتی کمیته توانمند سازی اساتید(EDOها )

وظایف کمیته های توانمندسازی اساتیددر دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشكيل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

-       تدوین برنامه نيازسنجي آموزشي مشخص براي ارائه كارگاههايآموزش پزشكي

-       برگزاري كارگاههاي آموزشي براساس نيازسنجي

-       تدوین و اجراي كارگاههاي ضروري آموزش پزشكي نظير برنامه ريزي آموزشي ، روشهاي تدريس و روشهاي ارزيابي دانشجو جهت اساتيد تازه وارد

-       تدوین و اجراي كارگاههاي ضروري آموزش پزشكي نظير روشهاي تدريس نوین و روشهاي نوین ارزيابي دانشجو جهت اساتيد با سابقه

-       تدوین و اجرای پيگيري بكارگيري مطالب كارگاهها در محيط هاي آموزشي مرتبط

-       تدوین و اجرای برنامه ای جهت تشویق شركت كليه اعضاي هيات علمي در كارگاههاي ضروري آموزش پزشكي

-       ارزشیابی مدون كارگاههايآموزش پزشكي اجرا شده

شاخص/ شاخص های دستیابی

 

 

آذر ماه 1394

دی ماه 1394

بهمن ماه 1394

 

تدوین برنامه نيازسنجي آموزشي مشخص براي ارائه كارگاههايآموزش پزشكي

50%

100%

گزارش نهایی

 

برگزاري حداقل دو كارگاه آموزشي براساس نيازسنجي به همراه برگزاری کارگاه سوالات چند گزینه ای

50%

100%

گزارش نهایی

 

ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی از نتایج ارزشیابی كارگاههايآموزش پزشكي اجرا شده

50%

100%

گزارش نهایی

 

 

 

-       ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی از نتایج ارزشیابی كارگاه‌هاي آموزش پزشكي اجرا شده

 

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی توانمندسازی اعضای هیات علمی علوم پزشکی

حیطه

گویه ها

نمره برحسب اولویت

حضوری

غیرحضوری

پژوهشی

طرح و روانسنجی پرسشنامه های تحقیقاتی

 

 

 

آشنایی با روش پژوهش کیفی

 

 

 

آشنایی با روش پژوهش کمی

 

 

 

نگارش متون علمی

 

 

 

آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI

 

 

 

چالش ها و راهکارهای پژوهش در آموزش

 

 

 

(پزشکی مبتنی بر شواهد) EBM

 

 

 

آشنایی با روش های مرور سیستماتیک

 

 

 

توسعه فردی

اصول سخنرانی علمی

 

 

 

زبان آکادمیک

 

 

 

گرامر و مکالمه انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصول ترجمه

 

 

 

روش های برقرار کردن ارتباط موفق

 

 

 

نحوه ی نگارش CV

 

 

 

سخنرانی پیشرفته

 

 

 

نحوه انجام مکاتبات علمی داخلی و خارجی

 

 

 

مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک

 

 

 

فناوری اطلاعات

یادگیری الکترونیکی

 

 

 

جستجوی منابع

 

 

 

SPSS

 

 

 

مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزارEnd Note

 

 

 

آشنایی با LMS

 

 

 

اجرایی و مدیریتی

مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی استراتژیک )

 

 

 

مدیریت و رهبری آموزشی

 

 

 

مدیریت زمان

 

 

 

تصمیم گیری

 

 

 

مدیریت عمومی

 

 

 

آموزش پزشکی

روش ها و فنون تدریس