2019 Oct 24 Thu | چهارشنبه, 01 آبان 1398

University

واحد پژوهش در آموزش

                                    کمیته پژوهش در آموزش

     معرفی: اساتيد دانشگاه در زمينه توليد و توسعه دانش وظايف مهمي بر عهده دارند. نقش پژوهشگري براي اساتيد دانشگاه نقش شناخته شده‌اي مي‌باشد. البته بایستی به این نکته توجه نمود که توسعه دانش تنها به بكارگيري يك سازوكار روش‌مند و نظام‌مند براي توليد دانش در طي يك پروژه پژوهشي پايه و تدوين مقاله و انتشارات و تاليفات در اين بخش محدود نمي شود. امروزه اختراع، ابداع  و كارآفريني  نيز از رسالت‌هاي دانشگاه و اساتيد مي باشد. وظیفه اصلی دپارتمان پژوهش در آموزش، مدیریت ونظارت بر روند تصویب، و حمایت از طرح‌های پژوهش در آموزش است تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشگاه، گام مؤثری در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه که رسالت اصلی معاونت آموزشی می‌باشد، برداشته شود.

     رسالت: ارتقای جایگاه آموزش در دانشگاه، نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش و تسهیل اجرای آن‌ها، گسترش فرهنگ پژوهش در زمینه آموزش در سطح دانشگاه و کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به شکل مدرن.

 

اهداف کمیته پژوهش در آموزش:

-       اهتمام در ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش در دانشگاه

-       نظارت بر تدوین برنامه نيازسنجي براي تعيين اولويت‌هاي پژوهشدرآموزش

-       مشارکت و نظارت بر تدوین برنامه مشخص براي ارائه مشاوره در مور د طرح هاي پژوهش در آموزش

-       مشارکت و نظارت بر اجراي طرح هاي داراي اولويت پژوهش در آموزش

-       نظارت بر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخلي

-       نظارت بر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارجي

-       نظارت بر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سمينارهاي داخلي

-       نظارت بر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سمينارهاي خارجي

-       نظارت بر تدوین برنامه مشخص براي بكارگيري نتايج طرح هاي پژوهش در آموزش

-       نظارت بر انتشار كتاب در زمينه هاي مختلف آموزش پزشكي

-       نظارت بر ارائه فرایندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDCحوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

-       نظارت بر وجود كميته نوآوري و دانش پژوهي و تشکیل جلسات مستمر این کمیته در واحدها

-       تدوین سازوكار مناسب براي آموزش و ارائه مشاوره به اعضاي هيات علمي براي انجام فعاليت هاي نوآوري و دانش پژوهي و نظارت بر اجرای آن

-       نظارت بر اطلاع رساني مناسب فعاليت‌هاي مصوب نوآوري و دانش پژوهي

 

برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش EDO)ها)

     وظایف کمیته های پژوهش در آموزش در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند به پژوهش های آموزشی می باشند، ضمن تشكيل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

-       توسعه توانمندی اساتید جهت پژوهش در آموزش

-       پیشنهاد و مشارکت در برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته

-       نیازسنجی و تعیین اولویت‌های طرح‌های پژوهش در آموزش و درج اولویتهای مذکور در سایت واحد؛

-       وصول طرح‌های پژوهشی بر اساس اولویت ها؛

-       ارزیابی و انتخاب طرح‌های پژوهشی براساس میزان کاربرد آنها در توسعه آموزش واحد دانشگاهی

-       حمایت از طرح های مشترک با سایر واحد های دانشگاهی

-       مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح‌های پژوهشی مصوب؛

-       پیگیری پیشرفت اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب شده و بررسی گزارش‌های ارائه شده توسط مجری طرح؛

-       بررسي موانع و مشکلات اجرایی طرح‌ها و تلاش در جهت رفع موانع؛

-       جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش

-       حمایت از پایان نامه های پژوهشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

-       انتشار کتب در زمینه آموزش علوم پزشکی

-       انتشار جزوات آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

-       انتشار مجله، گاهنامه یا بولتن آموزش پزشکی

-       ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمینارهای داخلی و خارجی

-       ارائه فرآیندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDCحوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

-       ايجاد كميته دانش پژوهی آموزشی بر طبق آئين نامه مربوطه و تشكيل جلسات مستمر منطبق بر شرح وظايف

-       ایجاد سازوكار مناسب براي آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اعضاي هيات علمي متقاضي براي انجام فعاليت‌هاي نوآوري و دانش پژوهي

-       اطلاع رساني كليه فعاليت هاي دانش پژوهی مصوب اعضاي هيات علمي از طريق وب سايت واحد و انتشار آنها در خبرنامه يا بولتن يا فصلنامه يا مجله ...

     مسئولین کمیته ها موظفند بنحوی برنامه ریزی نمایند که سالیانه، بیش از 1 مقاله به ازای هر 30 عضو هیئت علمی در مجلات داخلی، بیش از 1 مقاله به ازای هر 70 عضو هیئت علمی در مجلات خارجی، بیش از 1 مقاله به ازای هر 15 عضو هیئت علمی در سمینارهای داخلی، بیش از 1 مقاله به ازای هر 30 عضو هیئت علمی در سمینارهای خارجی داشته و در هر سال 2-4 کتاب در زمینه های مختلف آموزش پزشکی به چاپ برسانند.مسئولین کمیته ها همچنین می‌بایست در هر ترم آموزشی، گزارشی از تعداد طرح‌های پژوهشی دریافتی، تعداد طرح‌های مصوب شده، میزان پیشرفت‌های طرح‌های در دست اجرا، تعداد مقالات  و فرایندهای حاصل از اجرای طرح‌ها، بودجه طرح‌های مصوب، میزان پرداخت‌های انجام شده،... تهیه و در قالب گزارشی به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ارائه نماید.

 

 

دفاتر محترمEDO  موظفند شاخص های مورد نظر را کسب نموده و تا اول بهمن 1394 گزارش آن را به دفتر EDC ارسال نمایند.

شاخص/ شاخص های دستیابی

 

 

آذر ماه 1394

دی ماه 1394

بهمن ماه 1394

 

نیازسنجی و تعیین اولویت‌های طرح‌های پژوهش در آموزش و درج اولویت‌های مذکور در سایت واحد

50%

100%

گزارش نهایی

 

وصول  حداقل 3 طرح‌های پژوهشی بر اساس اولویت ها

50%

100%

گزارش نهایی

 

مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح‌های پژوهشی مصوب

50%

100%

گزارش نهایی