اهداف

ماموریت، اهداف، برنامه ها و انتظارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از دفاتر توسعه (EDO)

§   ارزشیابی سالیانه اساتید با استفاده از بسته ارزشیابی اساتید، تدوین شده در مرکز توسعه آموزش (EDO) و ابلاغ شده به روسای واحدها (پیوست)

§  ارزشیابی درونی گروه های آموزشی هر دو سال یکبار (با استفاده از فرم های پیوست )

§   جمع آوری طرح درس ها و طرح دوره ها از گروه های آموزشی و بازگری سالیانه آنها

§   نیازسنجی کارگاههای موردنظر جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی (فرم پیوست )

§   برگزاری حداقل 4 کارگاه آموزشی پس از نیازسنجی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال

§   طراحی پروژه های پژوهش در آموزش جهت ارتقای کیفیت و نوآوری در آموزش

§   ایجاد کمیته مشورتی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی در سطح واحد دانشگاهی

§   ارائه برنامه عملیاتی سالانه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) معاونت پزشکی در ابتدای هر سال

§   ارائه گزارش عملکرد در حوزه های نامبرده (1 تا 7) در پایان هر سال

§   تماس مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)

 

شرح وظايف عضو هيات علمي EDCوEDO

(مصوبه نهمين جلسه شوراي كشوري توسعه آموزش پزشكي)

الف آموزش

v     طراحي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت براي اعضاي هيات علمي

v     تدريس دوره هاي كوتاه مدت در قالب كارگاه هاي آموزش پزشكي

v   تدريس دروس دوره هاي مدون (دوره كارشناسي  ارشد آموزش پزشكي و دروس با گرايش آموزشي رشته‌هاي مختلف)

 

ب- پژوهش

v   انجام مطالعه و بررسي در زمينه نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي، مراكز توسعه، گروههاي آموزشي و دانش آموختگان رشته هاي مختلف جامعه پزشكي

v   انجام پژوهش در مسائل آموزش پزشكي و بكارگيري نتايج در فعاليتهاي مورد نياز

v     راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاوطرح هاي پژوهشي در زمينه آموزش پزشكي

v     همكاري در تهيه ، تاليف و ترجمه كتاب، مقاله و نشريات آموزش پزشكي

 

ج خدمات دانشگاهي (فعاليتهاي اجرايي و مشاوره)

كمك به بهبود نظام مديريت آموزشي در سطوح مختلف آموزش در دانشگاه ها از طريق :

v  تجزيه و تحليل مشكلات‌آموزشي و ارائه راه حل‌هاي علمي و مؤثر به مراجع ذيربط در جهت ارتقاي كيفي‌آموزش

v  كمك به بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته هاي مختلف و ارائه پيشنهاد در جهت بهبود برنامه ها

v   كمك در تهيه طرح درس در بخش هاي مختلف دانشگاه

v  كمك به نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي اعم از استاد، دانشجو، آزمون ها، فضا، قوانين و منابع، مديريت ، برنامه ها ، فعاليت ها و ...  و ارائه بازخورد نتايج بطور مناسب

v  ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي آموزشي از جمله ارزيابي دانشجو، تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و تهيه طرح درس

v     كمك به بهبود روش ها و فن آوري آموزشي در سطح دانشگاه

v     كمك به اجراي شيوه هاي نوين آموزشي در سطوح مختلف دانشگاه