معرفی اعضای کمیته‌ها

 

کمیته های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف

عنوان کمیته

مسئول کمیته

1

توانمندسازی اعضای هیئت علمی

خانم  دکتر هادی پور

2

ارزشیابی

خانم دکتر عباسی

3

مشورتی دانشجویی

خانم دکتر خاکپور

4

برنامه ریزی درسی

آقای دکتر وطن پور

5

پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

خانم دکتر اسماعیل پور