معرفی اعضای کمیته‌ها

 

کمیته های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف

عنوان کمیته

مسئول کمیته

1

مسئول کمیته اعتباربخشی

سرکار خانم دکتر هادي پور جهرمی

2

مسئول کمیته مشورتی و شوراي آموزش دانشجویی

خانم دکتر عباسی

3

مسئول کمیته برنامه ریزي درسی و طرح درسها

جناب آقاي دکتر وطن پور

4

مسئول جشنواره هاي آموزشی و کمیته پژوهش در آموزش

سرکار خانم دکتر میرسعیدي

5

مسئول کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی

سرکارخانم عباسی ابیانه

6

مسئول کمیته ارزیابی و ارزشیابی

سرکار خانم نصرالله

7

مسئول کمیته توانمندسازي اساتید

جناب آقاي دکتر ولی پور